Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Nowa Szansa - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/WRPO 7.1.2/2018

Data informacji: 26.06.2018 10:00W związku z realizacją przez Wielkopolskie  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pt.: „Nowa szansa” numer RPWP.07.01.02-30-0138/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1. Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe), zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń  zawodowych wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Pobierz dokumenty: