Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

ZAPYTANIE NR1/0021 DOT. SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Data informacji: 25.10.2018 09:28ZAPYTANIE nr1/0021

dot. szkolenia zawodowego

W związku z realizacją projektu pt.: Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA", nr RPWP.07.01.02-30-0021/17, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi szkoleniowej dla Uczestników ww. projektu, zgodnie z przedstawioną w dokumentacji specyfikacją.

Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Iwona Milas, tel. /fax 63-2765705, email: wsnrrow@onet.pl 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie kwalifikacji /kompetencji/ umiejętności zawodowych oraz egzaminu zewnętrznego dla Uczestników projektu pt.: „Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA"”, nr RPWP.07.01.02-30-0021/17,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).

Pobierz zapytanie: