Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(TEKST JEDNOLITY)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz: Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, województwo Wielkopolskie.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków, większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej.
2. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi, rozwój agroturystyki.
3. Działalność dobroczynna i charytatywno – opiekuńcza.
4. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych.
5. Upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
6. Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowania prawa.
7. Pomoc młodzieży wiejskiej w realizacji jej aspiracji edukacyjnych.
8. Promocja aktywnego trybu życia, sportu i turystyki.
9. Rozwój współpracy międzynarodowej.
10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12. Wspieranie inicjatyw lokalnych.
13. Działalność w zakresie upowszechniania kultury.
14. Rozwój kulturowy polskiego społeczeństwa.
15. Ochrona dziedzictwa narodowego.
16. Działalność oświatowa i edukacyjna.
17. Działalność na rzecz integracji europejskiej.
18. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.
19. Działalność w zakresie obronności oraz promocji obronności i służby wojskowej.
20. Propagowanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
21. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz reorientacji zawodowej.
22. Wspieranie systemu kształcenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego dla młodzieży i osób dorosłych.
23. Działanie na rzecz rozwoju szeroko pojętego rybactwa.
24. Realizacja zadań w zakresie rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego.
25. Wspieranie rozwoju rybactwa, akwakultury, agrobiznesu i przetwórstwa.
26. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa.
27. Promowanie i popularyzacja spożycia ryb oraz innej zdrowej żywności

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej na rzecz swoich członków oraz osób związanych z wsią.
2. Wspieranie inicjatyw lokalnych.
3. Współpracę z ośrodkami naukowymi i oświatowymi, szkołami, ośrodkami działającymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, ośrodkami kultury, organizacjami społecznymi.
4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi z innych krajów.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
6. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 


 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b/ uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d/ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e/ noszenia odznaki organizacyjnej,
f/ zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a/ aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c/ przestrzegania etyki zawodowej,
d/ regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt a-f.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c/ skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
d/ wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
e/ wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f/ pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenie, która członkostwo nadała.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt d i e Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna,
d/ Sąd Koleżeński.
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 20 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 3 kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków /kworum/. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a/ w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
b/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym §16 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych w nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ na umotywowane żądanie, co najmniej 50 % członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4. uchwalanie budżetu,
5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym 1 prezesa, 1 wiceprezesa i 1 skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.

§ 22

 

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. powołanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 27

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 28

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków.-

§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§ 30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 32

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.


 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c/ dotacje,
d/ darowizny, zapisy i spadki,
e/ wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 8 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 37

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się i zarejestrowaniu stowarzyszenia w stosownym sądzie rejestrowym.